Ana Sayfa   |  Mevzuat  |  Download  |  Pratik Bilgiler  |  Linkler  |  Hizmetler  |  İletişim

   

  BAĞKUR

     Dosya Adı

Dosya Türü

      Açıklama
    BASAMAK YÜKSELTME DİLEKÇESİ       Bağ-Kur Basamak Yükseltme Dilekçesi
    EMEKLİLİK TALEP FORMU       Bağ-Kur Emeklilik Talep Formu
    İB FORMU       Bağ-Kur İşi Bırakma Formu
     İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI TALEP       Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Talep   Dilekçesi
    SAĞLIK KARNESİ TALEP FORMU       Bağ-Kur Sağlık Karnesi Talep Formu
    SİGORTALILIK BELGESİ       Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi
  BEYANNAMELER    
    YILLIK GELİR VERGİSİ       Gelirini Mart Ayında Beyan Eden Mükellefler Tarafından Doldurulacak Beyanname
    YILLIK GELİR VERGİSİ (Basit Usul)       Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin
    YILLIK GELİR VERGİSİ (Gmsi)       Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin
    GMSİ EK FÖY       Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Ek Föy
    YILLIK KURUMLAR VERGİSİ       Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
    KURUM ORTAKLARINA İLİŞKİN FORM       Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim
    GEÇİCİ VERGİ       Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi
       DAMGA VERGİSİ       D.V. Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin Beyanname
    HİZMET VERGİSİ (Sigorta)       Sigorta Muameleleri İçin Hizmet Vergisi Beyannamesi
    HİZMET VERGİSİ ( Banka)       Banka Muameleleri İçin Hizmet Vergisi Beyannamesi
    KATMA DEĞER VERGİSİ ( 1 )       Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 Nolu
    KATMA DEĞER VERGİSİ ( 2 )       Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Nolu
    MUHTASAR BEYANNAME       G.V.K. 94 üncü ve Geçici 67 inci Maddeleri ile K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Md. Göre
    ŞANS OYUNLARI       Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi
    VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ       Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

  BÖLGE ÇALIŞMA

   
    EK-1       Çalışma Bakanlığı Ek-1 Formu (Yeni İşe Alınan İşçiler İçin)
    EK-2       Çalışma bakanlığı Ek-2 Formu (Hizmet Akdi Sona Eren işçiler İçin)
    İŞYERİ BİLDİRGESİ       Bölge Çalışma Müdürlüğü İşyeri Bildirgesi
    İŞ KAZASI FORMU       İşyeri Kaza Bildirim Formu

  İŞKUR

   
    AYLIK İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ       Türkiye İş Kurumu Aylık İşgücü Çizelgesi
    İŞGÜCÜ İSTEM FORMU       Türkiye İş Kurumu İşgücü İstem Formu
    İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ (İAB)       Türkiye İş Kurumu İşten Ayrılma Bildirgesi
    İŞYERİ BİLGİ FORMU       Türkiye İş Kurumu İşyeri Bilgi Formu
  MALİ TABLOLAR    
    BİLANÇO       Formüllü Ayrıntılı Bilanço
    FON AKIM TABLOSU       Fon Akım Tablosu
    GELİR TABLOSU       Formüllü Ayrıntılı Gelir Tablosu
    KAR DAĞITIM TABLOSU       Kar Dağıtım Tablosu
    NAKİT AKIM TABLOSU       Nakit Akım Tablosu
    ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU       Özsermaye Değişim Tablosu
    SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU       Satışların Maliyeti Tablosu
  SSK    
    ASKERLİK BORÇLANMASI TALEP       Sosyal Sigortalar Kurumu Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi
    AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ       Sosyal Sigortalar Kurumu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
    DİZİ PUSULASI       Sosyal Sigortalar Kurumu İşe Giriş Bildirgeleri Dizi Pusulası
    EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU       SSK Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu
    EK - 9 FORMU       Sm, Smmm ve Ymm Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu
    EMEKLİLİK DİLEKÇESİ       Sosyal Sigortalar Kurumu İçin Emeklilik Başvuru Dilekçesi
    İSTEĞE BAĞLI SSK BAŞVURU       SSK İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi
    İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ       Sosyal Sigortalar Kurumu İşçi İşe Giriş Bildirgesi
    İŞYERİ BİLDİRGESİ       Sosyal Sigortalar Kurumu İşyeri Bildirgesi
    SAĞLIK BELGESİ       Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Altı Aylık Vizite Kağıdı
    SİGORTA KOLU TERCİH BİLDİRİMİ       Emekli Çalışanlar İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Formu
    SİGORTALI HESAP FİŞİ       Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalı Hesap Fişi
    TAHSİS TALEP BEYAN VE TAAHHÜT       SSK Emeklilik Talebi Beyan ve Taahhüt Belgesi
    VİZİTE KAĞIDI (SİGORTALI)       Sigortalı İçin Vizite Kağıdı
    VİZİTE KAĞIDI (EŞ VE ÇOCUK)       Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Vizite Kağıdı
  TİCARET SİCİL    
    ANASÖZLEŞME             Limited Şirket Anasözleşme Örneği
    İŞYERİ BİLGİLERİ       Şirket Kuruluş Bildirimi Ekinde Verilen İşyeri İle İlgili Bilgi Formu
    ODA KAYIT BEYANNAMESİ       Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
    ŞİRKET KURULUŞ BİLDİRİM FORMU       Şirket Kuruluş Bildirimi Formu
    SMMM BİLGİLERİ FORMU       Şirket Kuruluş Bildirimi Ekinde Verilen SMMM Bilgilerini Gösteren Form
    TAAHHÜTNAME           Ticaret Sicili Tüzüğü'nin 29.Maddesi Gereğince
    TESCİL TALEP DİLEKÇESİ           Şirketin Ticaret Siciline Tescil ve İlanına İlişkin Talep Dilekçesi
    YETKİ BELGESİ TALEP           Şirket Müdürü/leri İçin Yetki Belgesi Talep Dilekçesi
  VERGİ    
    AMORTİSMAN LİSTESİ       ATİK'in Faydalı Ömür ve Normal Amortisman Oranları Listesi
    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BORDROSU       Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro
    DAVA DİLEKÇESİ       Vergi Mahkemesi Dava Dilekçesi Örneği
    E-BEYANNAME BAŞVURU FORMU       E-Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi
    E-BEYANNAME SÖZLEŞMESİ       E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi
    FAALİYET KODLARI       Faaliyet Kodları Listesi
    HESAP ÖZETİ       İşletmeler İçin Hesap Özeti Şablonu
    KİRA STOPAJ LİSTESİ           Kira Ödemelerinden Yapılan Kesintileri Gösterir Liste
    MAHSUP TALEP FORMU-1       Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İçin Form - 1
    MAHSUP TALEP FORMU-2       Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İçin Form - 2
    PERFORMANS DER. BİL.-BİLANÇO       Bilançolar İçin Performans Derecelendirme Bildirimi
    PERFORMANS DER. BİL.-İŞLETME       İşletmeler İçin Performans Derecelendirme Bildirimi
    PERFORMANS DER. BİL.-S.MESLEK       Serbest Meslek Defterleri İçin Performans Derecelendirme Bildirimi
    SOSYAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU       G.V. Mükellefiyeti Başlayan ve Sona Erenler İçin Resen Tescil Sosyal Güv.Bilgi Formu
    UZLAŞMA DİLEKÇESİ       Uzlaşma Dilekçesi Örneği
    VERGİ LEVHASI       Vergi Levhası
    VERGİ KODLARI       Vergi Kodları Listesi
    YAZAR KASA BİLDİRİM DİLEKÇESİ       Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Bildirim Formu
  DİĞER    
    AİLE DURUMU BİLDİRİMİ       Aile Durumu Bildirim Formu
    BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ       Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği
    BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ       Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği
    FESİH BİLDİRİM TEBLİGATI       4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fesih Bildirimi Tebligatı
    İBRANAME       İşten Ayrılan İşçi İçin İbraname Örneği
    KİRA KONTRATI           Kira Sözleşmesi Örneği
    SAĞLIK RAPORU       Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu
    SERMAYE TESPİT RAPORU       Smmm Sermaye Tespit Tutanağı
    TEKDÜZEN HESAP PLANI       Tekdüzen Hesap Planı   
    TOPLU İŞÇİ ÇİZELGESİ       1175 SK ve 506 SK Uyarınca İşyerinde Çalışanlar Durumu Çizelgesi
    TÜRMOB SÖZLEŞME       Meslek Mensupları ile Mükellefler Arasında Düzenlenen Sözleşme
    ÜCRETLİ İZİN İSTEK FORMU       Ücretli İzin Hakkını Kullanmak İsteyen İşçi İçin İstek Formu
    ÜCRETLİ İZİN CETVELİ       Yıllık Ücretli İzin İzlenimi
  ÜCRETSİZ PROGRAMLAR    
      ACROBAT READER      e-beyannameleri ve tahakkuk fişlerini görüntülemeyi sağlayan program
    AD-AWARE PERSONAL      Bilgisayarınızdaki küçük casus programcıkları kaldırmaya yarayan program
    AVG ANTIVIRUS      Ücretsiz bir antivirüs programı
    BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI      e-beyanname hazırlayabilmek için gerekli olan program
    İŞ KANUNU PROGRAMI      İş kanununun tam metnini bulabileceğiniz,arama yapabileceğiniz program
    JAVA WEB START      Beyanname düzenleme programının çalışabilmesi için gerekli olan java programı
    MEDIA PLAYER 10      Windows XP işletim sistemi için Media Player'ın son sürümü
    MiKBEYAN      Ücretsiz beyanname basım programı
    MOON STAR İNGİLİZCE SÖZLÜK      İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce çeviri yapabilen program
    TÜRKİYE HARİTASI      Türkiye haritası,karayolları,il ve ilçeler hakkında bilgileri bulabileceğiniz program
    VERGİ İADESİ PROGRAMI      Vergi iadesi tutarını TL ve YTL olarak hesaplayabileceğiniz program
    WINZIP 8.1      Sıkıştırılmış dosyaları açmak ve sıkıştırmak için gerekli olan program
    XP SERVICE PACK 2 TR      Windows XP Service Pack 2 Türkçe
    ZONEALARM FIREWALL      Bilgisayarınız için ücretsiz güvenlik duvarı
       
       

   Ana Sayfa   |  Mevzuat  |  Download  |  Pratik Bilgiler  |  Linkler  |  Hizmetler  |  İletişim

 
     © Copyright 2005 All Rights Reserved    Designed by Hasan Cakmak
       Bu site en iyi 800x600 ekran çözünürlüğünde ve IE 5.0 ve üzeri tarayıcılarla görüntülenir